បើយើង​មាន​ជំនាញពិត នឹងធ្វើឲ្យជីវិតប្រសើរ​ឡើ​ង ប្រែក្លាយជាមនុស្សដែលសមត្ថ​ភា​ពគ្រប់​គ្រាន់ ក្នុងការបំពេញការងា​រ – CEN