ករណីរំលោភបូកស្ដ្រីជនជាតិបារាំង នៅក្រុងកំពត កម្លាំងនគរបាលចាប់ខ្លួនបានជនដៃដល់ទាំង ៣នាក់ – CEN