អគ្គីភ័យឆេះឃ្លាំងស្តុកទំនិញ ចានឆ្នាំង បណ្តាលមកឆ្លងចរន្តអគ្គីសនី – CEN