យុវជន​ខ្មែរ​ជំនាន់​ក្រោយ មិនសូវ​ឈ្វេងយល់​ពី​ភាសាជាតិ គឺ​ពួកគេ​បាន​ឈ្វេងយល់​ភាសា​អន្តរជាតិ – CEN