អំពើហិង្សា​ និងការបៀតបៀននៅកន្លែង​កា​រងារ ជាកត្តារាំងស្ទះដល់ផលិតភា​ព​ការ​ងារ និងសុខុមាលភាពកម្មករ​ – CEN