តារា​កម្ពុជា​មួយ​ក្រុម ចេញ​ច្រៀង​ឆ្លង​ឆ្នាំ​ជូន​ពលករ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ ដោយ​ស្ម័គ្រចិត្ត​ – CEN