អ្នក​ទេសច​រជិត ៤០នាក់ស្លាប់ បន្ទាប់ពីឡានក្រុង​ពួ​កគេបុ​កគ្នា​ ជាមួយ​នឹងរ​ថយ​ន្តធន់ធំ នៅអារ៉ាប៊ីសៅ​អូ​ឌីត​ – CEN