មន្រ្តីជំនាញកាំកុងត្រូលដក​ហូត​ hot dog ចំនួន៥គីឡូដែលហួស​កា​លប​រិច្ឆេទ​ប្រើប្រា​ស់ និង​រក​ឃើញអំ​បិល​មួយចំ​នួនគ្មាន​ជាតិ​អ៊ីយ៉ូត ដែល​អាជី​វក​រដ​ល់លក់​នៅផ្សារ​អង្គ​តាសោ​ម – CEN