អ្នកភូមិ​ឥណ្ឌូនេស៊ី វាយ​បាន​ពស់​យក្ស​មួយ ហើយ​ចម្អិន​វា​ធ្វើ​ម្ហូប​ – CEN