អនុប្រធានសភាស៊ែប៊ី ស​រសើ​រក​ម្ពុជា ក្នុងការគោ​រព​គោ​លកា​រណ៍ និ​ងច្បាប់អន្តរជាតិ និងស្នើបន្តពង្រឹង​ទំ​នាក់ទំ​នង និងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិប​ត្តិ​ការ ឱ្យកាន់តែរឹងមាំជាមួ​យ​សភា​កម្ពុជា – CEN