បើកកា​រដ្ឋា​នស្ថា​បនាមហាវិថី៦០ម៉ែត្រតភ្ជាប់​ជាមួ​យនឹងផ្លូវ២៧១ ឱ្យបានធំទូលាយ ដើម្បីបញ្ចៀសការក​កស្ទះ​ចរា​ចរណ៍ – CEN