ជន​សង្ស័​យជ​នជា​តិចិន៥នាក់ទៀត ត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់​ខ្លួន ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសចាប់ជំ​រិ​ត – CEN