កង​កម្លាំង​ ប្រដាប់អាវុធទាំងអ​ស់​​ ត្រូវ​បង្កើន​កិច្ច​ការពា​រ​​ថែ​រក្សា​​​សន្តិភាព​ នៅ​តាម​បណ្តា​គោលដៅ​នី​មួ​យៗ​ ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​​ដែ​ល​ទទួលខុសត្រូវ​ – CEN