លោក វិ​ល្លាម សង្ឃឹមថា គ្រូពេទ្យ​មួយចំនួន​មេត្តា​យក​លោក បេ​អា​តរី​ច​ឆ្នឺ ជា​គំរូ​ – CEN