បំផ្ទុះគ្រា​ប់បែ​កនៅ​ព្រះវិហា​រអា​ហ្គានីស្ថាន ផ្តាច់ជីវិតមនុស្សជិត​ ៧០នាក់ – CEN