ធ្លាយរឿងព្រះសង្ឃមួយអង្គ ឆាតញ៉ែ ឆាន់ស្រីម្ដងបី បួននាក់ ល្បីលើហ្វេសប៊ុក ឥឡូវសឹកស្ងាត់ៗ តែទៅបួសនៅវត្តផ្សេងវិញ – CEN