៥នា​ក់ស្លា​ប់ បន្ទាប់ពីមានការដុតរោងច​ក្រ​កាត់​ដេរនៅ​ឈី​លី – CEN