អេហ្សីបដាក់បង្ហាញមឈូសបុរាណ​ដែ​លសា​កស​ពអប់​អា​យុកាល ៣០០០ឆ្នាំ ដល់អ្នកទេសចរ – CEN