មិនគួ​រ​ឲ្យជឿ​សោះថា​ ការរួមភេទផ្តល់ប្រយោជ​ន៍​ច្រើន​ម្លឹ​ងចំ​ពោះសុ​ខភាព – CEN