ពិនិត្យ​បញ្ជី​ស្នើសុំ​បន្ធូរ​បន្ថយទោស និង​លើកលែងទោស ដល់​ទណ្ឌិត ៥១២ នាក់ ក្នុងឱកាស​បុណ្យអុំទូក – CEN