សមាជិក​សហគមន៍​ជាច្រើន​តវ៉ា​ប្រឆាំងនឹង​ការចាប់ខ្លួន​តំណាង​សហគមន៍​ – CEN