រួមគ្នា​លុបបំបាត់​ការផ្សព្វផ្សាយ​និង​ចែកចាយ​រូបភាព​ផ្ទុយ​ពី​បច្ចុប្បន្នភាព​ក្នុង​តំបន់​អង្គរ ដើម្បី​រួមចំណែក​ក្នុងការ​ផ្សព្វផ្សាយ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ – CEN