រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កែសម្រួល​ខ្សែ​រត់​រថយន្តក្រុង​សាធារណៈ ក្នុង​រាជធានី​ – CEN