ជំរុញឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ពិនិត្យទប់​ស្កា​ត់អ​តិផ​រណា កុំឲ្យមានការកើនឡើងខ្ព​ស់ ខ​ណៈប្រាក់​ខែចេះ​តែឡើង តែតម្រូវការចាយវាយ​ក៏​កាន់តែ​ថ្លៃ​ – CEN