បើក​វគ្គបំ​ប៉ន​យុទ្ធវិ​ធីថ្មើ​រជើង ដល់កងទ័ពតំបន់​ប្រ​តិបត្តិ​ការ​សឹករង​ព្រះសី​ហនុ – CEN