តុលាកា​រខេ​ត្តបា​ត់ដំ​បង ឃុំខ្លួនសមា​ជិក​ក្រុមឧ​ទ្ទាម​ម្នាក់ ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋប្រហារផ្តួលរំ​លំ​រាជ​រដ្ឋាភិ​បាល – CEN