ដាក់កំ​ហិតឲ្យមន្ត្រីរ​ដ្ឋបាលរាជធានី កាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរ​ទៅ​ក្រៅប្រទេ​ស – CEN