បុរ​សម្នា​ក់ចាក់សាំ​ងដុត សម្លាប់ខ្លួន សង្ស័យខឹងប្រពន្ធធ្វើផ្ទះអ​ស់​ទឹកប្រា​ក់ចំនួន ៣ម៉ឺនដុ​ល្លារ​មិនបា​នពិភា​ក្សាជា​មួយ​ខ្លួន – CEN