បង្កើត​ទីស្នាក់ការ ធ្វើ​ប័ណ្ណ​ពលករ​កម្ពុជា ធ្វើការ​នៅ​បរទេស ៣​កន្លែង​ទៀត – CEN