បន្ទាប់ពី​រង​ភាពអាម៉ាស់​ដោយ​ត្រូវ​បាក់​កៅអី​ពេល​ទៅធ្វើ​សក់ នារី​ដ៏​ធាត់​នេះ​នឹកឃើញ​រកប្រាក់​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​សរសើរ​ – CEN