សាកស​ព​ចំនួន ៣៩ត្រូវបានរកឃើញនៅ​ក្នុ​ងកុ​ង​តឺណឺនៅ​អង់​គ្លេស​ អ្នកបើករថយន្ត​ត្រូ​វចា​ប់​ខ្លួន – CEN