ពលរ​ដ្ឋមា​នដីនៅ​ភូមិម៉ុ​ងប្ញទ្ធី១ ឃុំកែវផុស ត្រូវទៅពិនិត្យការចុះ​ប​ញ្ជីក្បាលដី​ឲ្យបា​ន​ឆាប់ – CEN