ឆ្នាំ​២០២០ រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា អាច​ខ្ចី​បរទេស​ជិត​២​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ – CEN