ដងខ្លួន​និង​ព្រះ​សិរ បដិមា​ព្រះពុទ្ធ សម័យ​កណ្តាល​មួយ​ព្រះអង្គ ត្រូវបាន​ប្រទះឃើញ ក្នុង​ការដ្ឋាន​កំណាយ​ប្រាសាទតុប​ខាងលិច​ – CEN