សង្គ្រាមស៊ីវិល នៅ​ភូមា ធ្វើ​ឲ្យ​ជនជាតិភាគតិច Rohingya ជាង​១​លាន​នាក់ កំពុង​រត់​ភៀសខ្លួន​ – CEN