ស្រ្តីចិនម្នាក់វ័យរហូតដល់ ៦៧ឆ្នាំ សម្រាលបានកូនស្រីម្នាក់ ក្រោយពរពោះដោយធម្មជាតិ – CEN