បុរី អាម៉ូរី ៧មករា បញ្ចុះតម្លៃ ដល់ទៅ ៥ – ១០ ភាគរយ ក្នុងឱកាសពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់ – CEN