សមាគម​ទូក​ទេសចរណ៍ ប្តេជ្ញា​ពង្រឹងគុណភាព​សេវា​ដឹកជញ្ជូន និង​សុវត្ថិភាព​ជូន​ភ្ញៀវ​ – CEN