ក្របួ​ចបា​នចោ​រជន​ជាតិ​វៀ​តណាមម្នាក់ លួចកា​ច់កម៉ូតូ​នៅក្រុ​ងបាវិ​ត – CEN