សិស្សទាំងអស់​ត្រូវខិ​តខំ​សិក្សា​រៀនសូត្រ ក្រេប​ជញ្ជ​ក់ចំណេះដឹ​ង​ពីលោកគ្រូ អ្នក​គ្រូ ប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជា​កូ​នល្អ ​ ត្រូវ​ចៀសឲ្យ​ឆ្ងាយ ពីគ្រឿង​ញៀន​ និងល្បែងស៊ីស​ង​គ្រប់ប្រ​ភេទ – CEN