រដ្ឋមន្រ្តីសេដ្ឋកិច្ច៖ ADB ផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន​ស​ហប្រ​តិបត្តិ​ការ ​ប្រ​មា​​​ណ ៣,៣៦ប៊ី​លានដុ​ល្លា​រ ដល់កម្ពុជា – CEN