កាណាដា​ផ្តល់​ភាពអនុគ្រោះ​ដល់​ប្រទេស​កំពុង​អភិវឌ្ឍ​ដោយ​មិន​ភ្ជាប់​ទៅនឹង​លក្ខខណ្ឌ​សិទ្ធិមនុស្ស​ឡើយ​ – CEN