ជប៉ុន​នឹង​បន្ត​ការគាំទ្រ​នូវ​ការផ្តល់​ហិរញ្ញប្ប​ទាន សម្រាប់​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​អភិវឌ្ឍ​ន៍​ផ្លូវការ (ODA) និង​ជំរុញ​ការអភិវឌ្ឍ​វិស័យ​ឯកជន​នានា ឲ្យ​កាន់តែ​រីកចម្រើន​ថែមទៀត​ – CEN