កីឡា​រាំ​កម្ពុជា បានធ្វើ​សមាហរណកម្មទៅក្នុង​តំបន់ទ្វីប និង ពិភពលោក​ – CEN