រដ្ឋសភា អនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់​ ​ស្តីពីការអនុម័តយ​ល់​ព្រម​ លើសន្ធិសបំពេញបន្ថែ​ម​លើសន្ធិស​ញ្ញាកំ​ណ​ត់ព្រំ​ដែនរ​វាង​កម្ពុជា និងវៀតណាម – CEN