វិធី​សាស្រ្តទាំ​ងនេះ​ងា​យៗ ប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពបំបាត់ប​ញ្ហា​ឈឺក្បា​ល​ – CEN