សិង្ហ​បុរី ៖ ផ្លូវ​ក្លាយ​ជា​ទន្លេ​ក្រោយ​ភ្លៀង​មួយ​មេ​យ៉ាង​ធំ​ – CEN