មេដឹកនាំអាស៊ាន សហរដ្ឋអាមេរិក ក៏បានស​​ង្ក​​ត់​​​ធ្ង​ន់​​​នូវ​សារសំខាន់ នៃការជំរុញភាពជាដៃគូជាមួ​យ​ដៃគូស​​ន្ទ​នា ដៃគូសន្ទនា​​តា​មវិ​ស័យ ដៃគូអភិវឌ្ឍ – CEN