រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ជួបពិភាក្សា​ជាមួយ​អនុរដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន និង​ទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​វិនិយោគ​ទ្វេភាគី – CEN