កម្ពុជា គាំទ្រ​គំនិត​ផ្តួចផ្តើម​របស់​ជប៉ុន ក្នុងការ​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​កិច្ចសន្ទនា​អាស៊ាន ជប៉ុន ស្តីពី​បដិវត្តន៍​ឧស្សាហកម្ម​ទី​៤ – CEN